Xy lanh khí ALC40

  • Model: ALC40
  • Với lỗ côn xy lanh từ Ø25~Ø63mm
  • Thanh piston: Ø10~Ø20mm
  • Hành trình tới 35mm
  • Áp suất làm việc 1~7kg/cm2
  • Tối đa tới 10kg/cm2