Vòng phanh chặn trục – Phe gài trục – Vòng chặn ngoài